164

Akash amai jane
Taito akash tane
Rabi amai jane
Taito rabi tane
Ami jani akash rabi
Ankbo ami tader chabi
Mora habo brahma bishnu shib
Pabe moder supta dharar jib