176

Shudhu asha shudhu asha shudhu asha
E jiban nadi mor sarba nasha
Nayan samukhe alik swapan
Pratikkhan prane shaman jatan