178

Chahi shudhu puta pran
Nahe dhan man
Chahi shudhu bodi gyan
Amrita sandhan
Habo ami tyageshwar
Udar mahan