179

Je jibane nahi kono dosh
Se jibane param santosh
Je jibane kalo phanki nai
Se jiban pai prabhu padi thai