184

Ekla chalar ananda dheu
Habo ami prabhu
Maya moher timir jale
Thakbona ar kabhu
Ami habo amar hiyar
Puta swapan bhor
Dakbe amai bhalo bese
Rupantarer dor