206

Dukha jadi ene dilo tar parichoy
Se dukha je nitya kamya chira madhumoy
Jadi sukh nahi dilo tar parichoy
Jene rekho sei sukh shudhu mahabhoy