211

Bidai, bidai
Rahibona ar sukher ashai
Rahibona ar moher mayai
Bidai, bidai
Rahibona ar kamane chayai