214

Nahi jani tomar pujai
Ki hoi prayojan
Rikta haste esechi aj
Shunya ayojan
Ashru amar shukiye geche
Ektu hasi ache
Rakhbo aji take ami
Prabhu tomar kache