23. Ami taba patha chahi

Ami taba patha chahi
Taba nam shudhu gahi
Mile jadi taba dekha maribar par
Ei khane dao more amrita bar
Lohe jani sona haye jai
Parash menir dekha chai
Ami jena sada tabajoya-giti gahi