245

Shunyo theke ese
Shunye sabe mishe
Sristi sthiti shunya habe sheshe
Mora ghuri deshe deshe
Shunya kebal aba eshe
Kare sabai alingan
Shunya shudhui param dhan