247

Ke ke jabi nadir opar
Ai go ebar ai
Bela baye jai
Ar deri noy nai je samoy
Tora habi abhoy ajoy
Andhar praner haibe je khoy
Bela baye jai
Aigo ebar ai