Ogo Bhakat Hriday Ranjan Deha

Ogo bhakat hriday ranjan
Deha mandire bhitare bahire
Heri taba shri charan
Shikhao tahare amar gitika
Amiya karuna dane