Srishti Tomar Tumi Karo Parane Poshan

Srishti tomar tumi karo parane poshan
Naba srishti lagi karo binash sashan
Kena ami bhebe mari akaran
Ebar nilam ami tomar sharan
Tomar alok purna karo man
E jiban nahi rabe alik swapan