Praner Thakur Krishna Amar Kato

Praner thakur Krishna amar
Kato madhumoy
Phabhu amar pran gabhire
Barai dayamoy
Pashan chilam pashan gale
Bhakti dhara bhoy
Jiban lila sanya hale
Krishna pade loy