Puta Premer Eman Jadu Jane Dharai

Puta premer eman jadu
Jane dharai premik shudhu
Bhakti rase keman madhu
Jani tahar bhakto shudhu
He jadu kor shikte chahi tomar jadu
Gara amai sarbo tyagi pagla sadhu