Bale Chile Prabhu Tumi Hetha Asiya Kole

Bale chile phabhu tumi hetha asiya
Kole tule nibe more madhu hasiya
Pathe ese base achi kothai prabhu
Dhanya hate chai je pran tomar charan chumi
Sabai chale sudur deshe tari bahiya
Amar ki hai katbe jiban srote bhasiya