Prabhu Sei Prem Jena E Jibane Ekbar

Prabhu sei prem jena e jibane ekbar pai
Jei prem puje nechechen gaura nitai
Ananda ghana swarga hethai rachibare chahi
Hatasha sagare jiban tarani jena nahi