Asha Diye Kena

Asha diye kena
Amai dure rakho
Hatash kare kena
Amai nahi dako
Sabar piche sabar niche
Jadi rakho tai bhalo
Jani amar sakal andhar
Karbe tumi alo