Chandra Utha Saphal Halo Kar Kar

Chandra utha saphal halo kar
Kar jibane sandhya aji ghuchai andhakar
Bane bane kusum phute kanpe nabin pata
Kar charane nata halo garbito mor matha
Kon debata khule dilo amar hriday dwar
Batas jena deke bale ami shudhu mar