Pathe Chale Jete Jete Kakhan Ke Jane

Pathe chale jete jete kakhan ke jane
Ke amare tane kon pathiker kon gane
Kon ban phul gandhe
Kotha khi anande
Jabe ghoche sakal pather chinna
Sakal asha jabe chinna
Shudhu aghat lage prane
Tomare karuna ashe kakhan ke jane