4. Jethe ache ami amar

Jetha ache ami amar
Hisab nikash
Seto prem noi premer parihas
Rupantarer ashar sarbanash