Purna Karite Hiyar Eshana

Purna karite hiyar eshana sadhanar darkar
Hai hai hai kothai sadhana amije ashrudhar