Dibase Nishite Urite Chahigo Kalpana Nabhe

Dibase nishite urite chahigo kalpana nabhe
Nimne dharar bedana jatana seta nahi rabe