Bhitar Amar Bahir Amar Sabiy Chalanta

Bhitar amar bahir amar sabiy chalanta
Urdhagami hate chahi agni shikha jwalanta