Kothai Asha Kothai Asha Kothai Madhur Asha

Kothai asha kothai asha kothai madhur asha
Jiban dukhe maran buke andhar sarbanasha