Din Rajani Ashar Setu Bhenge Jai Go Bhenge Jai

Din rajani ashar setu bhenge jai go bhenge jai
Jiban nahe nithur maran rahe ami hatashai