Kalpana Nahe Jalpana Nahe Chahigo Bastabata

Kalpana nahe jalpana nahe chahigo bastabata
Basona nashite eshana phutate chahi shudha nirabata