Tomar Adesh Na Shunile

Tomar adesh na shunile
Tomar adesh
Bhitar bahir bedan ashesh
Kandan ashesh