Maner Bane Heri Shudhu Kantar Akraman

Maner bane heri shudhu kantar akraman
Man nadite heri shudhu marur agaman