Basana Jatana Abhinya Dehe Thake

Basana jatana abhinya dehe thake sathe sathe
Eshana tripti abhinya chitte rahe dibarate