Jani Ami Tumi Tomar Ankhi Sudha Hiya

Jani ami tumi tomar ankhi sudha
Hiya pure dao go amai ashesh khudha