Bhitar Bahir Anadi Gabhir Chira

Bhitar bahir anadi gabhir
Chira madhumoyi hema
Tai he dharani tumi paramer
Chira apurba prema