Kaibalya.... Dham Anukkhan Japi Ami

Kaibalya Kaibalya Kaibalya Kaibalya
Kaibalya dham
Anukkhan japi ami bidhatar
Subishal nam