Basanar Jal Sampibo Tomare Sampibo

Basanar jal sampibo tomare
Sampibo nithur bandhan
Ahamika moha khudra amire
Karibo ajike khandan