Akashe Amar Batase Amar

Akashe amar batase amar ek ananta chetana
Hanibo nashibo nimeshe ajike dharanir ghana bedana