Haridas.. Prerana Eshana Tumi Abinash

Haridas haridas haridas
Prerana eshana tumi abinash
Ekadhare tumi sutibra khudha
Dur ajanar prashanti sudha