Jiban Amar Karo Ushar Swapan

Jiban amar karo ushar swapan
Maran amar karo jyotir tapan
Asha bane ami niyata phutibo
Khudra amire ami sajore bandhibo