Anek Diner Anek Rater Asha Pradip Niye

Anek diner anek rater asha pradip
Niye gela niye gela aj
Taito amar supta hiyar khudra hiyar
Agyanatar ghor shamaner nach