Ami Sahadeva Chhita Pandava

Ami sahadeva chhita pandava
Bhalo nahi lage dhara kalaraba
Bhalo lage shudha asimer dhyan
Hoite prabhur karuna nidan