Anukampa Anukampa Paramer Ami

Anukampa anukampa
Paramer ami habo sushovita champa
Bhitare bahire bidhatar habe joy
Ei habe shashwata parichoy