Chaowar Sathe Kandbo Ami Paowar

Chaowar sathe kandbo ami
Paowar sathe nachbo
Kritagyatai kandbo ami
Samarpane nachbo