Jani Ami Jani Prabhu Jani

Jani ami jani prabhu jani
Tomar ratul charan khani
Karbe amar khudra amir joy
Ami habo tomar kripai
Ananta akkhoy