Taba Paye Asi Phiriya Phiriya Hasi Mukhe

Taba paye asi phiriya phiriya
Hasi mukhe nachi ghiriya ghiriya
Mukti labhibo amare sanpiya