Jadi Nahi Karo Kamana Puran Kena

Jadi nahi karo kamana puran
Kena britha sahi etai jatan
Uribo akashe bhasibo batase
Heribena ar e khudra dase