Hatashar Kuasai Maribe Jiban Parajoy

Hatashar kuasai maribe jiban
Parajoy charidike karechhi baran
Sathe nahi chale mor keha nahi sathe
Jibaner taru shakha danaber hate