Kebale Andhar Kothai Andhar Charidike

Ke bale andhar kothai andhar
Charidike mor jyoti parabar
Ami prashanta maha nirakar
Base achhi kole param pitar