Kritagyata.. Sarbada Hridayer Saphalata

Kritagyata kritagyata kritagyata
Sarbada hridayer saphalata
Ei dharanir uttama upahar
Bidhatar karuna srotadhar