Dipta Madhuri Byapta Jethai

Dipta madhuri byapta jethai tomar aloi dore
Khaniker tare basiyo janani amare loiya krore
Dekhibo harashe taba madhurima shunibo tomar bani
Tomar anchale abrita habe khudra e deha khani
Keha dekhibena keha janibena keha shunibena katha
Tomar ankhe labhibo janani madhumoy nirabata
Chapal paran prashanta hale jagaye amare diyo
Bhul pathe jadi jai punaray taniya amare niyo