Shudhu Sundaro Chira Sundaro

Shudhu sundaro chira sundaro jedike phirai ankhi
Nijo rupa shudha karo bhuji pan amar nayane thaki
Shurer lahori madhur gitika jei spondon tule
Aral hoite shuno bhuji priya bashiya sravan mule