Andhakar Andhakar Charidike Mohadwar

Andhakar andhakar
Charidike mohadwar
Andhakar andhakar
Jataner karagar
Hane more barebar
Andhakar andhakar